MR

De Medezeggenschapsraad


Vanuit de MR willen wij jullie graag een korte uitleg geven wat de Medezeggenschapsraad is en doet.
 
Hoe wordt onze school bestuurd en wat is de MR?
 
OPONOA (De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek) bepaalt het beleid van in totaal 16 openbare scholen uit de gemeente Berkelland en de Diekmaatschool, de school voor speciaal onderwijs.
Onze directeur is verantwoordelijk voor het uitdragen van het schoolbeleid en geeft leiding aan het schoolteam.
De MR is dé plek waar ouders invloed uit kunnen oefenen op het schoolbeleid en dus in de relatie tussen bestuur, school, kind en ouders. De medezeggenschapsraad is het enige orgaan met wettelijke bevoegdheden. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies van de MR of van een instemming van de MR. Er zijn items met advies of instemmingsrecht. Soms kan de hele MR over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of alleen de oudergeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de Medezeggenschapsraad.
 
De Medezeggenschapsraad (MR) van o.b.s. B. Tormijn school bestaat uit 4 leden, 2 ouders waarvan twee met stemrecht en twee personeelsleden met stemrecht.  Het stemrecht van de oudergeleding wordt per jaar gewijzigd. Onze directeur neemt geen zitting in de MR. Vaak wordt de directeur uitgenodigd door de MR om een vergadering bij te wonen wanneer er onderwerpen aan de orde komen waar de directeur ons bijvoorbeeld over kan informeren.

Bezoek GMR vergadering
Hanneke Meijer is namens onze school vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) vergaderingen.) Zij is namens de oudergeleding afgevaardigd in de GMR.  De GMR beslist vooral over schooloverstijgende zaken.
Om de 3 jaar wordt er gewisseld in de afvaardiging vanuit de oudergeleding of vanuit de personeelsgeleding.

Huidige bezetting MR:

Oudergeleding:

  • Jessica Laponder
  • Esther Ardon

Personeelsgeleding:

  • Leslie Schuurman
  • Petra ter Huurne


 Waarom is MR belangrijk?
 
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. 
De MR heeft inspraak op het schoolgebeuren zelf. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat er serieus op gereageerd moet worden.
Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen.
De MR heeft inspraak bij bijvoorbeeld het aannemen van nieuwe leerkrachten, de inhoud van de schoolgids, over de formatie en bijvoorbeeld de invulling van tussenschoolse opvang.
De MR waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling, denk hierbij aan een deugdelijk pestprotocol. Zij adviseert bij arbo-technische zaken zoals bv een veilig speelterrein. Maar denk ook aan zaken zoals een protocol hoe te handelen bij kindermishandeling, het luizenprotocol, een protocol bij rouwverwerking en voor dit jaar komt op de agenda het protocol hoe te handelen bij kinderen met gescheiden ouders.
 
De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg.
Dit overleg gaat dan ook over zaken zoals de communicatie, besteding van geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.
Wij hopen dat de MR zorgt voor openheid en onderling overleg in de school en dat zij de relatie bewaakt tussen kind en leerkracht en ouder en leerkracht.
 
Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over haar werkzaamheden in een jaarverslag. 
 
Kortom over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het schoolteam en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS (Wet medezeggenschap voor scholen).


 
Openbaar?
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar dat wil zeggen dat een ieder die betrokken is bij de school bij een vergadering aanwezig mag zijn. De notulen en de agenda is ter inzage op school aanwezig. De onderwerpen voor dit jaar zullen we op onze site en op het prikbord in de beide gangen hangen zodat men kan zien welke onderwerpen er aan bod komen tijdens de vergaderingen. Mocht je zaken willen aankaarten met betrekking tot die bepaalde onderwerpen kom dan gerust naar een MR lid toe. Zij zijn er immers om jouw stem mee te laten spreken.

Lees hier het huishoudelijk reglement.

Naar het overzicht